Algemeen

Inleiding
Op school "Het Braambos" zitten momenteel zo'n 570 leerlingen en werken zo'n 50 personeelsleden. Regelmatig worden door hen cursussen gevolgd om bij te blijven in het vak en op deze wijze hun bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de school. Velen hebben zich gespecialiseerd.
Naast de leerkrachten die als groepsleerkracht het directe onderwijs aan de kinderen verzorgen, is er voor een optimale begeleiding van de kinderen nog een aantal leerkrachten in school werkzaam met een specifieke taak:

Wat willen we
Onze school wil een leer- en leefgemeenschap zijn van leerlingen en leerkrachten die zich ten doel stelt, in samenwerking met de ouders, het kind te leiden en te begeleiden op zijn/haar weg naar volwassenheid.
Dit uitgangspunt betekent dat we voor elk kind zoeken naar de vorm van onderwijs die het beste aansluit bij het ontwikkelingsniveau van dat kind. Rekening houdend met verschillen in intelligentie, aanleg, tempo en interesse, willen wij met ons onderwijs het volgende bereiken:

We proberen voor de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te creëren, waar orde en regelmaat heerst, want enkel dan kan naar onze mening elk kind tot zijn recht komen.
Dit betekent dat we veel aandacht schenken aan de sociale vaardigheden en het op correcte wijze omgaan met elkaar, het hanteren van de gedragsregels, waarmee we ´discriminerend´ en/of ´pestgedrag´ proberen te voorkomen. Hierbij hanteren we een pestprotocol.

Normen en waarden
Waar mensen met elkaar samenwerken zijn regels en afspraken nodig om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste regel die wij binnen de school proberen toe te passen is respect te hebben voor de ander. Dit betekent o.a. dat men in gedrag en woordgebruik naar de ander toe daarmee rekening houdt. Ook de leerkrachten dienen een bepaalde gedragscode naar elkaar, naar de leerlingen en naar de ouders te hanteren, waarbij men de ander niet kwetst of in gevaar brengt.

Hieronder volgt een aantal algemene waarden en normen vertaald in de vorm van sociale vaardigheden, die we op school "Het Braambos" nastreven.
Aan de hand van Trefwoord wordt er wekelijks in de groepen 1 t/m 8 extra aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals:

Het team van "Het Braambos"