Ouderraad

De Ouderraad is een enthousiaste, onmisbare activiteitencommissie die uit ouders, teamleden en een directielid (adviserend lid) bestaat. De ouderraad ondersteunt de school bij tal van activiteiten; zij tracht de ouderparticipatie te bevorderen, de belangen van de ouders te behartigen en andere ouders te interesseren voor wat er op school gebeurt.
In de ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. Zij bereidt allerlei activiteiten en festiviteiten voor of helpt bij de voorbereidingen. Zij verzorgt de versiering van de school en vanuit de ouderraad worden ook kleine onderhoudswerkzaamheden aan de school verricht. De ouderraad incasseert de ouderbijdrage en beheert de kas van de ouderbijdragen van waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald.
De ouderbijdrage is noodzakelijk om de uitgaven die school doet en waarvoor school van het Ministerie van Onderwijs geen subsidie krijgt, te bekostigen. U kunt hierbij denken aan het schoolreisje, Sint-, Kerst- en Paasvieringen, crea-activiteiten, sportevenementen enzovoort. De schoolleiding bepaalt in overleg met de ouderraad (een vertegenwoordiging van ouders) waar het geld aan wordt besteed.
Eens per maand houdt de ouderraad een vergadering, waarbij ook een directielid en een van de leerkrachten aanwezig is. Op school ligt het OR-reglement ter inzage. Voor actuele informatie kunt u onze website raadplegen. In de personeelskamer staat een postbakje van de OR waar u uw vragen en/of opmerkingen schriftelijk kunt deponeren.
U wordt gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Ouderraad via het Braambosjournaal.

Mocht u de brief voor de ouderbijdrage kwijt zijn dan kunt u uw ouderbijdrage storten op RABO-bank rekening 155579592 t.n.v. Ouderraad Het Braambos te Hoofddorp o.v.v. naam leerling en groep.


De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Patricia van der Horst - voorzitter
Moeder van Gaetano (groep 6B)
Barber Nagel
Moeder van Gerben (groep 8C)
Ingrid Comello
Moeder van Ryan (groep 6B)
Marieke van Beelen
Moeder van Thijs (groep 7A)
Ania van Eekeres
Moeder van Emilie (groep 5C)
Corina de Vries - Kransen
Moeder van Ilana (groep 8B), Deon (groep 5B) en Lian (groep 5C)
Debby van Zuylen - penningmeester
Moeder van Beer (groep 8A) en Tuur (groep 6C)
Rienko de Haan
Vader van Femke (groep 5C)
Marieke van der Linde
Moeder van Caitlin (groep 6B)
Dirk Mateboer de Haan
Vader van Thyn (groep 5D)en Sven (groep 8A)

Uit het team:

Ron van der Veldt - adjunct-directeur
Anneke van den Akker - leerkracht groep 1/2D
Debora van der Stad - leerkracht groep 6A
Mirjam Winkel - leerkracht groep 3C